Menu

Bezwaar- en klachtenprocedure Van de Laar Bewindvoering

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Van de Laar Bewindvoering : De rechtspersoon die formeel optreedt als bewindvoerder
 • Cliënt: de rechthebbende waarvan de vermogensbestanddelen onder bewind zijn gesteld en Van de Laar Bewindvoering benoemd is tot bewindvoerder.
 • Klager: de cliënt die de klacht of het  bezwaar heeft ingediend;
 • Bezwaar: een mondelinge of schriftelijke uiting van onvrede over de werkwijze van Van de Laar Bewindvoering in het algemeen of in een specifieke situatie;
 • Klacht: een schriftelijke als klacht omschreven uiting van onvrede over de werkwijze van Van de Laar Bewindvoering  in het algemeen of in een specifieke situatie  indien de behandeling van het bezwaar voor de klager niet afdoende is geweest;

Artikel 2
Aangeklaagd kan worden Van de Laar Bewindvoering. Deze regeling is uitsluitend van toepassing op cliënten van Van de Laar Bewindvoering. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van een bezwaar of klacht door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.

Artikel 3
Een bezwaar wordt in eerste instantie zo spoedig mogelijk,  doch uiterlijk binnen 4 weken na de eerste melding,  behandeld door de medewerker die het dossier van de cliënt beheert.  De medewerker tracht het bezwaar telefonisch , schriftelijk of indien nodig na een persoonlijk onderhoud in overleg met de cliënt of diens vertegenwoordiger op te lossen. De cliënt zal van de afhandeling van dit bezwaar schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Indien dit niet lukt, zal de medewerker het bezwaar voorleggen aan de directie. Deze stelt een onderzoek in, hoort de cliënt/klager  en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen.

De directie beslist binnen 2 maanden en stelt de cliënt hier schriftelijk van op de hoogte.

Is de cliënt niet tevreden gesteld, dan kan hij/zij een klacht indienen.

Artikel 4
Alleen schriftelijke en onderbouwde klachten worden in behandeling genomen. Een klacht moet minimaal voorzien zijn van:

 • De naam en het adres van de klager resp. naam en adres van  betrokken cliënt
 • Dagtekening;
 • Een omschrijving van het gedrag en/of genomen maatregel waartegen de klacht is gericht alsmede dat datum waarop dit heeft plaatsgevonden;
 • Handtekening van de klager.

Artikel 5
Een klacht wordt niet in behandeling genomen of gestaakt indien:

 • een cliënt zich voor of tijdens de behandeling van de klacht door VDL Bewindvoering  en Budgetcoaching tot de kantonrechter of een andere burgerlijke recht heeft gewend zal de klacht niet verder in behandeling worden genomen;
 • de klacht anoniem is;
 • het feit waarover geklaagd wordt langer dan 2 maanden voor indiening heeft plaatsgevonden.

 Artikel 6
Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken behandeld door de directie  of daarvoor aangewezen persoon binnen de organisatie. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de cliënt.

Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt, wordt de klager door de directie of daarvoor aangewezen persoon binnen de organisatie schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 7
Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 8
De directie archiveert de afgedane klacht en wordt 5 jaar na afdoening van de klacht bewaard.

Artikel 9
Deze bezwaar- en klachtenprocedure treedt in werking voor alle bezwaren en klachten welke  zijn ontstaan of zullen ontstaan na 1 juli 2017 en geldt voor onbepaalde tijd.

Klachten dienen te worden gericht aan:

Van de Laar Bewindvoering
Postbus 246
5750 AE Deurne

Meer informatie? Bel naar 06-43731299 of e-mail naar info@vdlbewind.nl. LinkedIn Facebook